ANUGERAH PENYELIAAN
NILAI HADIAH : RM500.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada ahli akademik di UPSI yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan dalam penyeliaan pelajar.

KRITERIA PEMOHON:

 1. Pemohon merupakan individu yang mempunyai nilai kesarjanaan yang merujuk kepada proses yang merangkumi penasihatan, penyeliaan, bimbingan dan perkongsian ilmu dalam membantu pelajar menyiapkan projek/penulisan kreatif/disertasi/tesis dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 2. Pemohon juga harus menunjukkan nilai kecemerlangan penyeliaan yang menonjolkan amalan bimbingan dengan menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif, berasaskan falsafah, teori dan prinsip/dasar penyeliaan yang mantap untuk meningkatkan kualiti pelajar sejajar dengan hasrat universiti untuk menjadikan UPSI universiti peneraju pendidikan.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 1. Jumlah pelajar bergraduat dalam tempoh (GOT)
 2. Pengikhtirafan yang diterima berasaskan output/hasil penyelidikan
 3. Kualiti dan bilangan artikel/produk/paten
 4. Perkongsian hasil melalui pembentangan/persidangan/pameran

SYARAT:

 1. Pemohon telah disahkan dalam jawatan
 2. Berkhidmat di UPSI sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pada 31 Disember 2019.
 3. Permohonan mestilah dibuat oleh calon/individu. Fakulti WAJIB membuat saringan terlebih dahulu dan menghantar 3 pencalonan yang terbaik sahaja.
 4. Setiap permohonan hendaklah dokumentasi dalam bentuk salinan keras (hardcopy) dan softcopy serta bukti sokongan untuk semua pencapaian dalam kriteria yang dinyatakan.
 5. Semua bahan yang dikemukakan akan disimpan oleh pihak urusetia.


PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)