ANUGERAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
NILAI HADIAH :
KATEGORI SASTERA DAN SAINS SOSIAL RM 5,000.00
KATEGORI SASTERA GUNAAN DAN SAINS SOSIAL GUNAAN RM 5,000.00
KATEGORI SAINS TULEN RM 5,000.00
KATEGORI SAINS GUNAAN RM 5,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada ahli akademik di UPSI yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan dalam pengajaran.

KRITERIA PEMOHON:

 1. Pemohon merupakan individu yang mempunyai nilai kesarjanaan pengajaran yang merujuk kepada tahap keilmuan yang tinggi yang merangkumi penjanaan dan perkongsian ilmu dalam pengajaran dan pembelajaran.
 2. Pemohon juga harus menunjukkan nilai kecemerlangan pengajaran yang menonjolkan amalan pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif, berasaskan falsafah, teori dan prinsip pengajaran yang mantap untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar sejajar dengan moto universiti untuk menjadikan UPSI no 1 pendidikan.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 • Kelompok Anugerah ini dibahagikan kepada empat (4) kategori seperti berikut:
  I. Sastera & Sains Sosial
  a. Antropologi
  b. Bahasa dan Linguistik
  c. Ekonomi
  d. Falsafah
  e. Geografi
  f. Kesusasteraan
  g. Pengajian Etnik
  h. Pengajian Islam
  i. Psikologi Sains Politik
  j. Sejarah
  k. Seni
  l. Sosiologi
  II. Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan
  a. Komunikasi
  b. Pendidikan
  c. Pengurusan
  d. Perakaunan
  e. Perniagaan
  f. Perundangan
  g. Psikologi Industri
  h. Seni
  III. Sains Tulen
  a. Biologi
  b. Fizik
  c. Kimia
  d. Matematik
  IV. Sains Gunaan
  a. Sains Industri
  b. Sains Komputer/Teknologi Maklumat
  c. Seni Bina
  d. Teknologi Industri
  e. Teknikal dan Vokasional

 

 • Penilaian dijalankan secara berperingkat seperti berikut:
  Peringkat 1: Penilaian portfolio
  Portfolio WAJIB mengandungi mengandungi perkara seperti berikut:
 1. Falsafah PdP
  1.1 Pernyataan falsafah yang jelas dengan kepercayaan dan nilai
  1.2 Pernyataan teori/model yang mendasari falsafah pengajaran dan pembelajaran.
 2. Strategi keseluruhan tentang kaedah PdP
  2.1 Strategi perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan terhadap perkara berikut:
  2.1.1 Pengajaran/penyeliaan
  2.1.2 Penilaian
  2.2 Bukti/maklumat yang berkaitan dengan pernyataan strategi 2.1, contoh:
  2.2.1 Senarai kursus
  2.2.2 Proforma dan bilangan pelajar
  2.2.3 Bilangan pelajar diselia mengikut peringkat Sijil/Diploma/Sarjana Muda/Sarjana/ PhD
 3. Kreativiti dan inovasi serta impaknya terhadap PdP
  3.1 Pernyataan kreativiti dan inovasi yang sejajar dan menyokong 1.1:
  3.1.1 falsafah pengajaran/penyeliaan dan penilaian
  3.1.2 kaedah pengajaran/penyeliaan dan penilaian
  3.2 Kreativiti dan inovasi yang dilaksanakan:
  3.2.1 ciri-ciri (asli, signifikan & relevan)
  3.2.2 kaedah pengajaran dan pembelajaran atau penilaian yang merangsang dan memupuk kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dan inisiatif terkini dari KPT.
  3.2.3 kesejajaran antara kaedah pengajaran/penyeliaan dan penilaian dengan hasil pembelajaran (terangkan bagaimana CA dilakukan).
  3.2.4 impak kreativiti dan inovasi yang digunakan terhadap kualiti pengajaran kepada:
  i. peningkatan pencapaian pelajar
  ii. kualiti hasil kerja pelajar
  iii. falsafah pengajaran/penyeliaan dan penilaian (1.1)
  iv. kaedah pengajaran/penyeliaan dan penilaian
 4. Penilaian dan testimonial
  4.1 Hasil penilaian pengajaran/penyeliaan oleh pelajar termasuklah borang penilaian pembelajaran untuk 3 semester berturut-turut.
  4.2 Testimonial pengajaran/penyeliaan berkesan daripada pelbagai sumber merangkumi:
  4.2.1 pelajar
  4.2.2 rakan sejawat
  4.2.3 jabatan/fakulti
  4.2.4 universiti
  4.2.5 komuniti/industri
 5. Penambahbaikan pengajaran/penyeliaan dan penilaian serta pembangunan professional
  5.1 Penambahbaikan kaedah pengajaran/penyeliaan dan penilaian melalui amalan reflektif yang merangkumi:
  5.1.1 dokumentasi refleksi
  5.1.2 pemantauan minggu ke-8
  5.1.3 analisis/sintesis untuk penambahbaikan
  5.1.4 tindakan dan perkongsian
  5.2 Pembangunan profesional dalam pengajaran/penyeliaan dan penilaian.
 6. Kesarjanaan
  6.1 Perkongsian ilmu dan amalan pengajaran/penyeliaan dan penilaian di pelbagai peringkat (universiti/kebangsaan/antarabangsa) melalui mana-mana yang berikut:
  6.1.1 media sosial (termasuk YouTube, Blog, Facebook dll)
  6.1.2 bengkel/seminar
  6.1.3 komuniti pembelajaran (contoh Special Interest Group)
  6.1.4 modul pembelajaran/ buku teks
  6.1.5 penerbitan Scopus/ISI
  6.1.6 penerbitan digital (contoh e-buku,e-jurnal,bahan pembelajaran terbuka (OER))
  6.1.7 kursus dalam talian (contoh MOOCs, micro-credential)
  6.1.8 editor journal dan lain-lain
  6.1.9 perundingan
  6.1.10 bahan-bahan lain yang berkaitan
  6.2 Pengiktirafan (anugerah/jemputan ucap utama/ seminar/ webinar/ penceramah jemputan/ jurulatih utama/ mentor) yang diperolehi.
  6.3 Kepimpinan (pengerusi/jawatankuasa) dalam komuniti akademik (fakulti/universiti/ persatuan akademik kebangsaan/ antarabangsa) yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.

 

Peringkat 2: Simulasi Pengajaran dan Temuduga
(Calon yang melepasi saringan akan dipanggil ke peringkat 2)

 • Masa yang diperuntukkan bagi simulasi pengajaran adalah 15 minit. Perkara yang dinilai dalam simulasi pengajaran:
  i. Keberkesanan komunikasi
  ii. Kejelasan penyampaian
  iii. Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar
  iv. Keupayaan meyakini dan memotivasikan ‘pelajar’
  v. Keupayaan melibatkan ‘pelajar’ secara aktif dan berkesan
  vi. Keupayaan menilai pemahaman ‘pelajar’
 • Temuduga akan merangkumi perkara berikut:
  i. Falsafah pengajaran dan pembelajaran
  ii. Kreativiti dan inovasi serta impaknya terhadap pengajaran dan pembelajaran
  iii. Penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran
  iv. Kesarjanaan dalam pengajaran dan pembelajaran
  v. Refleksi kendiri terhadap simulasi pengajaran

SYARAT:

 1. Pemohon telah disahkan dalam jawatan
 2. Pemohon WAJIB mengemukakan salinan kad pengenalan bersama-sama borang pencalonan.
 3. Berkhidmat dan mengajar sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun di IPT pada 31 Disember 2019 dan berkhidmat di UPSI sekurang-kurangnya 3 tahun.
 4. Pencalonan mestilah dibuat oleh fakulti.
 5. Fakulti WAJIB membuat saringan terlebih dahulu dan menghantar 1 pencalonan yang terbaik sahaja untuk setiap kategori yang berkaitan.
 6. Bukti pemilihan di peringkat fakulti beserta sijil perlu disertakan oleh pemohon.
 7. Pemohon hanya boleh menerima anugerah ini sekali sahaja sepanjang perkhidmatannya di UPSI.
 8. Pemenang Anugerah Akademik Negara (Kategori Pengajaran) dan Pemenang AKRI (Kategori Pembelajaran Imersif Maya/ Pembelajaran Imersif Teradun/ Pembelajaran Imersif Bersemuka/ Inovasi Pengajaran Transfrmatif/ Inovasi Pengajaran Alternatif) tidak dibenarkan untuk menyertai anugerah pengajaran ini.
 9. Setiap permohonan hendaklah dokumentasi dalam bentuk salinan keras (hardcopy) dan softcopy serta bukti sokongan untuk semua pencapaian yang dinyatakan. Pemohon juga perlu mengemukakan butir jaya diri (CV) terkini dan lengkap. Pemohon WAJIB melengkapkan borang permohonan yang merangkumi enam (6) bahagian seperti berikut:
  i. Falsafah pengajaran dan pembelajaran.
  ii. Strategi keseluruhan tentang kaedah pengajaran/penyeliaan dan penilaian.
  iii. Kreativiti dan inovasi serta impaknya terhadap pengajaran dan pembelajaran.
  iv. Penilaian dan testimonial pengajaran/ penyeliaan.
  v. Penambahbaikan pengajaran/penyeliaan dan penilaian serta pembangunan profesional.
  vi. Kesarjanaan dalam pengajaran/penyeliaan dan penilaian.
  (WAJIB mengemukakan bukti sokongan untuk bahagian ii-vi dengan lengkap)
 10. Semua bahan yang dikemukakan akan disimpan oleh pihak urusetia.
 11. Hanya calon yang melepasi saringan peringkat 1 dan peringkat 2 sahaja layak untuk memenangi anugerah ini.
 12. Pemenang WAJIB dicalonkan untuk Anugerah Pengajaran (AAN) pada tahun berikutnya.
 13. Ahli Jawatankuasa Pemilih boleh memohon dalam kategori yang lain daripada kategori keahliannya. Untuk memastikan ketelusan dan integriti Hari Akademia UPSI, AJK yang memohon dalam kategori yang sama keahliannya hanya boleh memohon setelah sekurang-kurangnya setahun tidak menjadi ahli.
 14. Ahli Jawatankuasa Induk Hari Akademia UPSI tidak boleh memohon atau dicalonkan dalam mana-mana kategori Hari Akademia UPSI semasa menjadi ahli.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)