ANUGERAH INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
NILAI HADIAH :
INOVASI PEMBELAJARAN IMERSIF MAYA RM1,000.00
INOVASI PEMBELAJARAN IMERSIF TERADUN RM1,000.00
INOVASI PEMBELAJARAN IMERSIF BERSEMUKA RM1,000.00
INOVASI PENGAJARAN TRANSFORMATIF RM1,000.00
INOVASI PENTAKSIRAN ALTERNATIF RM1,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah Inovasi PdP ini adalah wadah bagi memberi pengiktirafan dan sanjungan terhadap sumbangan kakitangan akademik dalam membangunkan dan melaksanakan inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di UPSI.

KRITERIA PEMOHON:

1. Kakitangan akademik UPSI yang mempamirkan inovasi secara individu atau berkumpulan dan digunakan dalam pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran serta memberikan kesan dan impak yang tinggi kepada hasil pembelajaran pelajar.

2. Ketua bagi penyertaan secara berkumpulan adalah merupakan kakitangan akademik warganegara Malaysia.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 1. Inovasi yang dihasilkan perlu memberi impak sekurang-kurangnya mencapai sekurang-kurangnya satu (1) hasil pembelajaran pelajar.
 2. Semua penyertaan dalam bentuk projek/inisiatif memikir dan mereka bentuk semula pendidikan tinggi akan dinilai berasaskan aspek-aspek berikut:
  a. Rasional - motivasi & isu/permasalahan utama yang menggerakkan pemikiran dan reka bentuk semula
  b. Pendekatan - pendekatan/pemikiran dan reka bentuk semula yang digunakan.
  c. Keterlibatan Pelajar – pelajar terlibat dalam pengalaman pembelajaran bermakna.
  d. Impak/keberkesanan Projek – Impak utama projek ke atas pencapaian pembelajaran pelajar.
 3. Inovasi boleh dibahagikan kepada Lima (5) kategori seperti berikut:
  a. Inovasi Pembelajaran Imersif Maya - Inovasi yang menggunakan pendekatan/aplikasi imersif maya (80% penawaran kursus secara dalam talian) (contoh: VR / AR / Simulasi Virtual / MOOCs / LMS) yang berupaya menyediakan pengalaman pembelajaran imersif yang memberi impak mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian pembelajaran pelajar.
  b. Inovasi Pembelajaran Imersif Teradun - Inovasi yang menerapkan persekitaran pengalaman pembelajaran imersif teradun, iaitu yang menggabungkan pembelajaran dalam talian dan bersemuka (30%-79% penawaran kursus secara dalam talian) (contoh: Blended Learning / Flipping the Classroom) yang memberikan impak mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian pembelajaran pelajar.
  c. Inovasi Pembelajaran Imersif Bersemuka - Inovasi yang menggunakan model / pendekatan pengalaman pembelajaran imersif secara bersemuka (secara fizikal) yang memberi impak mendalam ke atas pengalaman dan pencapaian hasil pembelajaran kursus (lebih 70% penawaran kursus secara bersemuka) (contoh: Service-based Learning, Community-based Learning, Challenge-based Learning, Work-based Learning, Problem based Learning).
  d. Inovasi Pengajaran Transformatif - Inovasi yang menggunakan kaedah pengajaran syarahan secara interaktif atau tanpa syarahan yang telah berjaya mentransformasikan pengendalian sesuatu kursus secara efektif dan interaktif terutamanya ke atas keterlibatan dan pembelajaran aktif pelajar (active learning).
  e. Inovasi Pentaksiran Alternatif - Inovasi yang menggunakan kaedah pentaksiran dalam bentuk yang bukan konvensional tidak terbatas kepada pentaksiran sumatif; kaedah yang diketengahkan boleh digunakan untuk pentaksiran formatif, autentik, assessment as learning dan lain-lain kaedah pentaksiran yang telah berjaya mentransformasi pentaksiran sesuatu hasil pembelajaran secara efektif, khususnya ke atas pencapaian hasil pembelajaran dan keterlibatan pelajar.
 4. Pernah menerima anugerah dari mana-mana agensi / pihak sama ada dari dalam dan / atau luar negara.
 5. Inovasi yang dipertandingan merupakan produk baru atau produk yang mempunyai nilai tambah berbanding dengan produk yang sedia ada di pasaran.
 6. Memberi impak terhadap kualiti PdP dan membantu pelajar menguasai ilmu yang dipelajari.

SYARAT:

 1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua kakitangan akademik di UPSI yang menghasilkan inovasi secara individu atau berkumpulan (empat (4) orang ahli termasuk ketua kumpulan) dan digunakan sewaktu pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran.
 2. Ketua merupakan warganegara Malaysia.
 3. Fakulti WAJIB membuat saringan terlebih dahulu dan menghantar 1 pencalonan yang terbaik sahaja untuk setiap kategori.
 4. Bukti saringan dan sijil dari pihak fakulti perlu disertakan.
 5. Penyertaan perlu menyediakan bukti penambahbaikan (sekiranya berkaitan) dari penyertaan terdahulu.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)