ANUGERAH IKON (PENSYARAH DS45)
HADIAH RM1,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah ini diberikan kepada Pensyarah yang telah mencapai kecemerlangan luar biasa dalam aspek pengajaran dan penyeliaan, penyelidikan dan inovasi, pentadbiran dan pengurusan, sumbangan dan pengiktirafan serta tanggung jawab sosial kepada universiti, masyarakat dan negara.

KRITERIA PEMOHON:

Permohonan/pencalonan ini dibuka hanya kepada Pensyarah UPSI (yang sedang berkhidmat secara sepenuh masa, atau berjawatan hakiki) dan warganegara Malaysia.

Anugerah ini tidak akan diberikan kepada mana-mana individu secara anumerta (posthumous). Sekiranya terdapat pemenang yang meninggal dunia selepas penilaian, maka bahagian anugerah yang layak untuknya akan diberikan kepada warisnya.

PENYELIDIKAN:

Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada Individu yang melaksanakan aktiviti penyelidikan yang releven, berimpak tinggi dan hasilnya menjadi rujukan. Penyelidikan mengambil kira nilai geran, bilangan geran dan geran yang diperoleh daripada peringkat institusi, kebangsaan atau antarabangsa.

PENERBITAN:

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada individu yang menghasilkan penerbitan karya ilmiah yang diterbitkan dalam pelbagai jenis penerbitan dalam bentuk bahan-bahan berwasit yang berimpak tinggi dan memberi sumbangan kepada bidang ilmu serta menjadi rujukan. Seperti buku, jurnal, laporan teknikal, karya terjemahan dan lain-lain.

PENYELIAAN:

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan kepada individu yang mempunyai bilangan pelajar-pelajar penyeliaan tesis atau projek tahun akhir (sebagai penyelia utama) yang telah tamat iaitu bagi pelajar pada peringkat pengajian doktor falsafah atau sarjana, sarjana muda dan diploma.

PENGAJARAN:

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada staf akademik yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan dalam pengajaran. Kesarjanaan pengajaran merujuk kepada tahap keilmuan yang tinggi yang merangkumi penjanaan dan perkongsian ilmu dalam pengajaran dan pembelajaran. Kecemerlangan pengajaran merujuk kepada amalan pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif, berasaskan falsafah, teori dan prinsip pengajaran yang mantap untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. Pengajaran dalam disiplin ilmunya di peringkat doktor falsafah atau sarjana, sarjana muda dan diploma.

PERUNDINGAN:

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan pada ahli akademik yang komited dalam perundingan berbayar dan diiktiraf berdasarkan kepada hasil perundingan dan kerja-kerja khusus mereka. Para penerima anugerah telah menjalankan projek usaha sama dengan industri atau sektor kerajaan yang releven dan cemerlang. Khidmat perundingan yang disumbangkan membawa pulangan kepada organisasi.

HASIL INOVASI:

Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan pada ahli akademik yang telah berjaya menghasilkan inovasi iaitu hasil kreativiti dan inovasi yang berimpak tinggi sama ada dalam bentuk produk atau perkhidmatan. Hail inovasi telah mendapat pengiktirafan harta intelek iaitu telah mendapat hak cipta, paten, tanda perniagaan dan lain-lain.

PENGIKTIRAFAN DAN SANJUNGAN:

Anugerah dan sanjungan yang diterima oleh ahli akademik di peringkat institusi, kebangsaan atau antarabangsa, termasuk pengucaptama, penceramah undangan, panel pakar rujuk, lembaga pengarang jurnal, wasit makalah dan buku, pemeriksa tesis, penilai program akademik, penilai kenaikan pangkat, penilai kesepakaran dan penampilan dalam media.

KHIDMAT IKTISAS DAN KHIDMAT MASYARAKAT:

Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada ahli akademik yang telah memberi sumbangan dari aspek khidmat ikhtisas iaitu khidmat yang diberikan berdasarkan bidang kepakaran. Anugerah juga diberikan untuk sumbangan kepada aktiviti-aktiviti khidmat kepada masyarakat iaitu penglibatan dan sumbangan dalam aktiviti kemasyarakatan di luar bidang tugas. . Aktiviti-aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk menyumbang ke arah pembangunan pembelajaran dan pengajaran, peningkatan kebolehpasaran graduan, pembangunan penyelidikan dan inovasi, perolehan dana, serta peningkatan keupayaan sosio ekonomi industri, pendidikan, kesihatan, persekitaran, teknologi dan lain-lain.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

Anugerah akan dipertimbangkan bagi calon yang telah:

 1. Pensyarah gred DS45
  a. berstatus jawatan tetap
  b. tempoh berkhidmat 3 tahun ke atas
  c. markah LNPT 90% ke atas (tahun sebelum)
 2. Calon mestilah seorang yang mempunyai personaliti baik dari segi kelakuan, beradab dan bebas dari tindakan tatatertib mahupun isu-isu negatif terhadap peribadinya.

SYARAT:

Anugerah akan dipertimbangkan bagi calon yang telah:

 • Permohon wajib mengemukakan salinan kad pengenalan, bersama-sama borang pencalonan.
 • Berkhidmat dan mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di UPSI.
 • Pemohon telah sah jawatan.
 • Pencalonan mesti dibuat oleh fakulti.
 • Fakulti WAJIB membuat saringan terlebih dahulu dan menghantar 1 pencalonan yang terbaik sahaja untuk setiap kategori yang berkaitan.
 • Bukti pemilihan di peringkat fakulti beserta sijil perlu disertakan oleh pemohon.
 • Pemohon hanya boleh menerima anugerah ini sekali sahaja sepanjang perkhidmatannya di UPSI.

PERATURAN:

 1. Tarikh tutup permohonan/pencalonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.
 2. Semua permohonan/pencalonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah sebelum atau pada jam 5.00 petang pada Tarikh tutup.
 3. Dokumen-dokumen seperti di bawah perlu sampai kepada Urusetia Hari Akademia UPSI sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 4. Borang permohonan/pencalonan mestilah diisi dan disertakan dengan maklumat dan bukti yang sahih dan lengkap.
 5. Permohonan/pencalonan hendaklah diperakukan oleh Dekan / Pengarah. Sekiranya borang permohonan/pencalonan diperakukan oleh wakil/pemangkunya, surat penurunan kuasa daripada Dekan atau Pengarah perlu disertakan.
 6. Bagi permohonan/pencalonan Dekan atau Pengarah perakuan hendaklah diberi oleh Naib Canselor. Calon boleh dicadangkan/dinamakan oleh mana-mana agensi luar. Namun, permohonan/pencalonan ini MESTI disalurkan melalui Fakulti / Pusat Tanggungjawab serta mematuhi syarat-syarat permohonan Hari Akademia UPSI. Permohonan yang tidak melalui mana-mana Fakulti / Pengarah tidak akan dipertimbangkan.
 7. Ahli Jawatankuasa Pemilih boleh memohon dalam kategori yang lain daripada kategori keahliannya. Untuk memastikan ketelusan dan integriti Hari Akademia UPSI, AJK yang memohon dalam kategori yang sama keahliannya hanya boleh memohon setelah sekurangkurangnya setahun tidak menjadi ahli.
 8. Ahli Jawatankuasa Induk Hari Akademia UPSI tidak boleh memohon atau dicalonkan dalam mana-mana kategori Hari Akademia UPSI semasa menjadi ahli.
Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)